لیست قیمت

مطبها و مراکز درمانی

مطبها و مراکز درمانی دندانپزشکان و همکاران گرامی ، امیدواریم خدمات این لابراتوار مورد رضایت شما و در نهایت بیماران عزیز قرار گیرد . در این راستا ، ارائه پیشنهادها و تجربیات جنابعالی بدون شک ما را در دستیابی به این هدف یاری خواهد نمود پیشاپیش از همکاری شما سپاسگذاریم.مطبها و مراکز درمانی

دندانپزشکان و همکاران گرامی ، امیدواریم خدمات این لابراتوار مورد رضایت شما و در نهایت بیماران عزیز قرار گیرد . در این راستا ، ارائه پیشنهادها و تجربیات جنابعالی بدون شک ما را در دستیابی به این هدف یاری خواهد نمود پیشاپیش از همکاری شما سپاسگذاریم.

لیست قیمتها برای مطبها و مراکز درمانی (بر حسب تومان)
 
 
لیست خدمات زمان بندی عادی
 P.F.M 60000
 Full metal 60000
( post (npg ۴۵,۰۰۰
روکش موقت کامپوزیتی temp ۴۵,۰۰۰
 لامینت    P.L.V ۲۶۰,۰۰۰
 Precious alloy ۹۰,۰۰۰
I.P.S  e max press  ۲۵۰,۰۰۰
 Implant ۲۰۰,۰۰۰
Dir. implant  ۱۱۰,۰۰۰
 Zirconia ۲۳۰,۰۰۰
 Pink porcelain ۳۰,۰۰۰
 اینله و انله سرامیکی emax ۲۵۰,۰۰۰
 Implant Emaxe/ Zr ۲۳۰,۰۰۰
اتچمنت  ۵۰,۰۰۰ + 
 Bleaching tray ۵۰,۰۰۰
 Nightguard ۵۰,۰۰۰
Porcelain layering & staining techinque pfm ۲۰۰,۰۰۰
Porcelain layering & staining techinque emax ۵۰۰,۰۰۰