خدمات

Post & Core

متن خلاصه مطلب POST CORE (post & core)

 


دندانهايی كه به شدت از بين رفته‌اند و فقط ريشه آنها سالم مانده است را

می توان با اين روش بازسازی و نهایتا روكش كرد 

پّست و كور دندان در واقع يك تاج دندان فلزی با يك انتهای ميله‌ای شکل است كه با قالبگيری از دندان باقی مانده و ريشه آن ساخته می شود

سپس اين تاج جايگزين تاج از دست رفته دندان شده(Core)
 و انتهای ميله مانند آن(post)

داخل ريشه دندان قرار گرفته، چسبانده می شود

در نهايت روی اين مجموعه را يك روكش می پوشاند تا شكل و ظاهر دندان بازسازی شود

 

هنگامی که پس از عصب کشی مقدار زیادی از تاج دندان از بین می رود از این روش 
استفاده شود

به این صورت که:

از ریشه دندان یک قالب تهیه و به لابراتوار ارسال می شود تا پُست توسط لابراتوار ساخته شود

 سپس پُست داخل ریشه دندان قرار داده می شود و یک تاج مصنوعی

   که به آن(core)

گفته می شود به دندان بیمار چسبانده ِ در نهایت قالبگیری شده و روکش تهیه می شود