خدمات 

                                                                                                                                                                 

درمواقعی که مسیر قرار دادن ایمپلنت ها متفاوت است وبا هم موازی نیستند، باید ازروش قالب گیری Open-Tray استفاده کرد.

اگردراین شرایط از روش Closed-Tray استفاده شود،ممکن است نتوانیم تری قالب گیری را ازداخل دهان بیمارخارج کنیم.

مرحله 1: هیلینگ اباتمنت را از روی فیکسچر باز کنید و بلافاصله آن را با یک کپینگ قالبگیری open tray جایگزین کنید.

 

مرحله 2: ازخلفی ترین ایمپلنت کار را شروع و پین گاید را با دست سفت کنید. برای اطمینان ازدرگیری کامل هر یک از کپینگ ها را جداگانه با PA بازبینی کنید.

مرحله 3: ماده سرنگ را اطراف هرپست قالبگیری تزریق کنید. تری را با بدنه تک مرحله ای یا متوسط پر و قالبگیری کنید.

مرحله 4: به محض اینکه ماده قالب گیری سفت شد، تک تک پین گایدها راباز کنید. مطمئن شوید پیش ازبرداشتن قالب، تمام پین های راهنما به طورکامل ازدهان بیمارخارج شده باشند.

مرحله 5: برای جلوگیری ازتخریب بافت نرم روی ایمپلنت، پیش ازادامه کار فورا« هیلینگ اباتمنت های تمام ایمپلنت ها را ببندید.

مرحله 6: پین گایدها را داخل قالب قراردهید وآن را به لابراتوار بفرستید.

 

برگرفته از ماهنامه دندانسازان حرفه ای